Richtlijnen UWV voor re-integratie in tijden van COVID-19.

In een tijd als deze waar twee derde van de Nederlandse arbeidsmarkt verplicht thuis werkt of zonder werk zit, en een derde van de Nederlandse arbeidsmarkt zich meer dan 100% inzetten voor de samenleving, is het laatste waar je als werkgever nu aan denkt het goed invullen van het re-integratie traject conform de Wet Verbetering Poortwachter. Toch is het van belang alert te zijn op deze trajecten aangezien het UWV voor zo ver nu bekend hier geen rekening mee zal houden bij een eventuele beoordeling. In hun werkwijzer Poortwachter Addendum versie 2: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 hanteert  UWV in principe een ongewijzigd beleid ten aanzien van de Werkwijzer Poortwachter. Wel is het uitgangspunt dat de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt. Dat betekent dat werkgevers maatwerk moeten gaan leveren. Wat houdt dit dan in?  De werkgever zal moeten beschrijven hoe de situatie in zijn bedrijf als gevolg van Covid-19 van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan.

Het UWV verwacht dat de werkgever alle administratieve handelingen gewoon blijft uitvoeren. Het UWV bedoelt hiermee dat een re-integratiedossier administratief technisch gewoon op orde gehouden moet worden. Dat is voor vele werkgevers en hun werknemers goed te doen op afstand, via e-mail en telefoon. Voor werkgevers en hun werknemers voor wie dat nu niet haalbaar is, omdat de werknemer minder taal of pc vaardig is geldt de regel: “afwijken mag”. Indien documenten niet meegestuurd zijn of niet volledig ingevuld zijn, beoordelen het UWV of het ontbreken van de betreffende documenten vanwege de maatregelen in het kader van COVID-19 acceptabel is. Dit kan alleen wanneer in het re-integratie dossier goed is uitgelegd en vastgelegd waarom deze stukken niet volledig zijn ingevuld of waarom bepaalde documenten ontbreken.

Leg dus ook goed vast welke en waarom je bepaalde re-integratie evaluaties wegens de corona maatregelen wel en of niet kan uitvoeren

Hoe zit het dan met de spreekuren bij de bedrijfsarts of andere onderzoeken?
Het UWV verwacht dat contacten en onderzoeken zoals bedrijfsarts spreekuren, arbeidsdeskundige onderzoeken of intakes voor interventies of re-integratie tweede spoor telefonisch of via videobellen worden uitgevoerd. Indien nodig kan altijd nog op een later moment het onderzoek worden aangevuld met de relevante informatie die alleen verkrijgbaar is tijdens een face to face gesprek of andere interactie.

De enige re-integratie activiteiten die nu niet te realiseren zijn, is de fysieke re-integratie in eigen of ander werk bij de eigen of andere werkgever, of op werkervaringsplaatsen. Het UWV zal niet verwachten dat je als werkgever in deze tijd het onmogelijke mogelijk maakt. Het UWV geeft namelijk ook op hun eigen website aan dat er geen gevolgen zullen zijn voor de uitkering als er niet gesolliciteerd kan worden.

Wel verwacht het UWV zoals in een “normale situatie “dat de werkgever en werknemer goed vastleggen in het dossier waarom het niet gelukt is om in deze periode te zorgen voor een passende re-integratie plek. Ook hiervoor geldt: afwijken mag mits je het maar goed is vastlegt in het dossier.

Kan een werkgever of een werknemer tijdens de Covid-19 periode een deskundig oordeel aanvragen?
Een deskundig oordeel kan gewoon aangevraagd worden bij het UWV. De aanvragen zullen op afstand worden uitgevoerd. Het zal niet in alle gevallen mogelijk zijn om tot een inhoudelijk oordeel te komen, bijvoorbeeld in verband met noodzakelijk fysiek spreekuur bij een verzekeringsarts.

Het advies is, zeker in deze situaties, toch een deskundig oordeel aan te vragen. Als dit bij latere RIV-beoordelingen aan de orde is, kan de werkgever niet worden verweten, ondanks dat er geen inhoudelijk oordeel is gegeven door het UWV. Let er wel op dat het aanvragen van een deskundig oordeel in deze periode de werkgever niet ontslaat van de verplichting om naar andere mogelijkheden te zoeken om re-integratie zoveel mogelijk voort te zetten.

Conclusie
Het advies is helder en concreet: blijf alles goed administratief vastleggen, ook wanneer bepaalde re-integratie activiteiten nu niet gestart of uitgevoerd kunnen worden of stagneren wegens de maatregelen als gevolg van het coronavirus. En zoals het UWV zelf adviseert op haar website, probeer zo creatief mogelijk te zijn.

Scroll naar boven